Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Spolupráce s knihovnou Antonína Marka v Turnově 

Eva Kordová: “Bookstart S knížkou do života- Projektový den
Mám velkou radost, že projekt Bookstart S knížkou do života je obohacen o další podnětné aktivity.
Ve spolupráci s MŠ 28. října Turnov uspořádáme v pátek 25. února po celé dopoledne Projektový den S knížkou do života v rámci Klubu Matýsek. Dětské oddělení knihovny postupně navštíví všechny děti ze školky. Po programu si odnesou krásné dárkové baťůžky s knížkou Chvilka pro pohádku a dalšími dárky, které jsou součástí projektu Bookstart S knížkou do života. Jsou určeny pro děti od 3 do 6 let. MŠ 28. října Turnov je první, která s do této akce plně zapojila. Poté oslovíme a pozveme další mateřské školy Turnovska. Jsem velmi vděčná za finanční podporu MAP Turnovsko II v rámci rozvoje projektu na podporu čtenářství.”

Snídaně s novináři

Třetí únorové úterý se v Krajské vědecké knihovně v Liberci sešli zástupci MAPů Libereckého kraje na báječnou snídani. Pozvaní bybi i zástupci tisku, veřejnosti a odborníků. Záštitu nad celým setkáním převzal radní Libereckého kraje pan Dan Ramzer, náměstek resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Tisková zpráva 18.1.2022 

Prezentace

I pedagogové se vzdělávají

Hned na začátku nového školního roku se učitelé seznamovali,  jak využít 3D tiskárnu ve výuce. Workshop pro zájemce proběhl na Základní škole Turnov, Žižkova ulice a lektorování se ujal pan Tomáš Trojan. Pedagogové byli seznámeni s typy tiskáren, programováním a i s ukázkou 3D tisku.

 

Setkání členů Řídicího výboru projektu MAP Turnovsko II

Členové Řídicího výboru projektu MAP Turnovsko II. se sešli již na 7. jednání v rámci uvedeného projektu, aby schválili některé aktualizované dokumenty, zejména pak investiční priority. Výše zmíněný projekt bude končit k 28. 2. 2022 a hned od 1. 3. 2022 naváže projekt MAP Turnovsko III, do jehož realizace budou zapojeny opět všechny mateřské a základní školy v ORP Turnov. Účastníci jednání získali aktuální informace také o Středním článku, jehož působení nyní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pilotně ověřuje i na Turnovsku.

 

Metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování v Turnově

Na 20 pedagogů ze škol z Turnova a okolí navštěvuje kurz, kde se učí pracovat metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování. Feuersteinova metoda instrumentální obohacování je mezinárodně rozšířená metoda, která přináší vynikající výsledky ve zvyšování kritického myšlení a rozvíjení schopnosti učit se u dětí i dospělých. Používá se také jako program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Kurz je v rozsahu 80 vyučovacích hodin, celý je organizován a financován v rámci projektu MAP Turnovsko II. a seznamuje účastníky s praktickým využitím 6 instrumentů (pracovních listů) – Uspořádání bodů, Porovnávání, Analytické vnímání, Orientace v prostoru I, Kategorizace a Ilustrace. Absolventi kurzu pak mohou využít metodu při práci s dětmi, a to jak ve výchovné, tak i vzdělávací oblasti. Rozvíjí totiž kognitivní funkce, vede k logickému myšlení a učí pracovat s chybou.

 

 

Co?  Hodnocení!  Jaké?  Formativní!

Již jste se sním setkali? Na Základní škole ve Skálově ulici v Turnově se od ledna 2020 schází pravidelně skupina učitelů, která se věnuje zavádění formativního hodnocení ve škole. Pedagogové se v průběhu roku věnují cílům vzdělávání, kritériím hodnocení, ale také vhodnému podávání zpětné vazby. Zlepšují své pedagogické kompetence, získávají inspiraci do výuky, objevují nové podněty i do distančního vzdělávání. Nové poznatky následně přenášejí mezi další učitele, a tak vzniká hustá síť učitelů, kteří se do zavádění formativního hodnocení zapojují a toto hodnocení do výuky zavádějí. Více se můžete dozvědět v Newsletteru 6.

 

Vlastní hodnocení školy – seminář pro ředitele MŠ a ZŠ

Zvyšování kvality vzdělávání je jedním z cílů projektu MAP Turnovsko II. Proto realizační tým tohoto projektu uspořádal 7. dubna 2021 pro ředitele mateřských a základních škol v rámci ORP Turnov online semináře na téma Vlastní hodnocení školy, které lektoroval Mgr. Karel Bárta.

V úvodu byli ředitelé škol seznámeni s tím, jak probíhá vlastní hodnocení ve vyspělých zemích Evropy, následovalo představení právního rámce hodnocení škol v České republice se zahrnutím kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, které používá Česká školní inspekce.

V druhé části pak ředitelé škol obdrželi informace, jak provádět na školách vlastní hodnocení školy a získali též mnoho praktických rad. Účastníci zhodnotili seminář jako velmi přínosný pro jejich práci.

 

Metodická pomoc školám online.

MŠMT provedlo revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho aktualizaci zveřejnilo. Na základě toho jsme v rámci metodické podpory MAP Turnovsko II. připravili pro ředitele ZŠ online seminář „Úpravy Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“.

Seminář byl, s ohledem na velikost škol, rozdělen do dvou dnů, nicméně obsahově byl téměř totožný. V úterý 9. 3. 2021 se tak ředitelé malotřídek prostřednictvím Mgr. Karla Bárty mohli seznámit se změnami v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, se strategií úprav školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) i s modelovými osnovami ve vybraných předmětech. V poslední části zhruba dvouhodinového jednání pak zástupce ředitelky ZŠ Rovensko pod Troskami Pavel Mašek, představil ŠVP školy a vedl s účastníky semináře praktickou diskuzi, sdílel svá doporučení a úskalí, se kterými se při zpracování potýkal.

Středeční setkání 10. 3. 2021 se pak konalo pro ředitele a jejich zástupce z úplných škol. Jak vyplynulo ze závěrečného hodnocení, seminář byl pro všechny zúčastněné přínosem, stejně jako poskytnuté pracovní materiály.

 

POHÁDKOVÉ BABIČKY

Děti z mateřských škol 28.října a Zborovská mají opět v září možnost poslechnout si před spaním pohádku v podání “pohádkové babičky”. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka čtou pohádky dětem dobrovolnice již několikátou sezónu. Patří jim za to velký dík.

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

10. září 2020 si žáci 5. ročníků ZŠ 28. října zkusili společně se spisovatelkou Klárou Smolíkovou v rámci čtenářských dílen vytvořit svou vlastní knížku. Inspirací jim byla kniha Začarovaný hvozd. Paní spisovatelka pro ně měla připravené pracovní listy, žáci opět zapojili svou fantazii a náramně si vytváření příběhu užili.

Klára Smolíková, je nejen autorka knih pro děti a mládež, ale především metodička, která se věnuje aktivitám na podporu čtenářské gramotnosti. Proto se odpoledne ve školním klubu ZŠ Skálova konal ještě seminář věnovaný právě čtenářské gramotnosti pro pedagogy, kde Klára Smolíková přiblížila možnosti, jak děti nadchnout k četbě.

Obě akce se konaly ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka Turnov.

 

ŠKOLA JE SAMÁ LEGRACE, Jiří Kahoun, Jiří Fixl a MAP Turnovsko II

Další z povedených aktivit projektu MAP Turnovsko II je na světě! Tentokrát kniha pro “prvňáky”, která podporuje čtenářskou gramotnost hravou formou veselých příběhů a poutavých obrázků.

 

NASLOUCHEJ A VYPRÁVĚJ ANEB POHÁDKY A POVĚSTI ČESKÉHO RÁJE

Kniha pohádek, pověstí a nádherných obrázků byla vydána u příležitosti výročí založení Základní školy Žižkova a Městské knihovny Antonína Marka v Turnově, díky podpoře z projektu MAP.

Slavnostní představení proběhlo na zahradě základní školy Žižkova v úterý 9.6.2020 formou televizní propagace v režii regionální televize pana Brunclíka.

 

Nevíte jak srozumitelně dětem vysvětlit celou situaci ohledně koronaviru ?

Třeba Vám pomůže přiložená pohádka pro nejmenší Jak zvítězit nad drakem Koronem

nebo komiks pro větší Koronak – _komiks

 

NOVÉ METODY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAXI – NÁVŠTĚVY V HODINÁCH 

Konec února, konkrétně 28.únor, byl pro učitelky z ORP Turnov příležitostí, kdy se mohly seznámit s výukou na ZŠ Rovensko pod Troskami. Návštěva dvou hodin výuky jazyků (českého a německého) i následná evaluace celého dne byly pozitivně hodnoceni nejenom samotnými účastníky, ale i starostkou městyse Rovensko pod Troskami, která se celého setkání také zúčastnila.

          

 

PRINCIPY PRÁCE SE ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

V úterý 14.ledna 2020 se ve školním klubu ZŠ Skálova, sešli zájemci z řad pedagogů s paní Blankou Blažkovou. (lektorka, která působící v Obecně prospěšné společnosti META a také jako pedagožka na Zdravotnické škole v Turnově).  

Přednášející pohovořila o tom, jakým způsobem probíhá ve školách vzdělávání cizinců za pomocí tlumočníků, které poskytuje Centrum pro integraci cizinců Liberec, jak důležitá je v tu chvíli spolupráce školy a poradny a zařazení inkluzivního přístupu učení, o kterém by měli být informováni spolužáci.

              

 LITERÁRNÍ DÍLNA S PETROU BRAUNOVOU

Ve spolupráci s Městskou knihovnou proběhla v úterý 19. listopadu ve školním klubu ZŠ Žižkova dopolední literární dílna se spisovatelkou Petrou Braunovou. Pod jejím vedením si práci spisovatele vyzkoušelo 26 žáků z 8.ročníku. Děti společně vytvořily vlastní sci-fi příběh, zkusily si také práci ilustrátora, korektora a redaktora, a nakonec i návrh obálky. V kolektivní tvorbě byly vybrány nejlepší ukázky a na základě hlasování a sebehodnocení se tvořilo až do závěrečného finále. Důležitá byla sebereflexe účastníků. Žáci si celé dopoledne užily, dílna pro ně byla zajímavým a podnětným zpestřením ve výuce.

 

METODA DOBRÉHO STARTU

Ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Turnov, o.p.s. je realizován projekt  “Metoda dobrého startu”. První společná hodina dětí a rodičů,  proběhne v pondělí 25. listopadu a děti i rodiče budou pracovat s písničkou”Já do lesa nepojedu”.

Inspirativní seminář pro pedagogy zaměřený na moderní vyučování

Ve čtvrtek 17. října proběhl v aule Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, seminář pod vedením Roberta Čapka, kterého se zúčastnilo více než 60 učitelů ze základních škol na Turnovsku. Seminář byl zorganizován v rámci projektu MAP Turnovsko II., tématem byly alternativní a podporující výukové metody, včetně konkrétních praktických příkladů jejich využití ve výuce různých předmětů. Zájemci, kteří se na tento seminář z kapacitních důvodů už nedostali, budou mít šanci zúčastnit se příštího semináře v roce 2020, o přesném termínu je budeme včas informovat. Pro pedagogy budou zatím k zapůjčení v kanceláři MAP Turnovsko knihy, jejichž autorem je právě zmíněný lektor.

Za realizační tým projektu MAP Turnovsko II  Lenka Krupařová

 

 

 

Setkání příjemců IPo MAP v rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Dne 23. 9. 2019 se v Turnově v budově Nové radnice uskutečnilo pravidelně pořádané setkání realizátorů Místních akčních plánů vzdělávání v Libereckém kraji. Zástupce NIDV připomenul aktuální situaci v projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP). Účastníci byli upozorněni na Místní krajskou konferenci pro Liberecký kraj pořádanou v Praze 7. 11. 2019. Připravuje se metodický list pro předávání informací z MAP do KAP. Stručně byla zmíněna blížící se povinnost všech realizátorů MAP zpracovat Průběžnou sebehodnotící zprávu. Na začátku roku 2020 bude pro MŠ a ZŠ vyhlášena výzva na Šablony III. Zástupkyně Krajského úřadu Libereckého kraje prezentovaly aktuální vývoj v projektech Krajský akční plán Libereckého kraje II (KAP LK II) a Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje II (NAKAP LK). Hlavní částí programu byl seminář Sociální sítě a jak na ně, kde pan Jakub Kotál přednesl základní informace o nejvýznamnějších sociálních médiích a podrobněji pak prezentoval základní kroky a užitečné rady pro práci s Facebookem.

Za realizační tým projektu MAP Turnovsko II. Robert Rölc

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů – Zpíváme si pro radost

V projektu MAP Turnovsko II. jsme se v rámci podpory tvořivosti a podnikavosti u dětí v oblasti kultury zaměřili na spolupráci základních uměleckých škol a základních škol. Dne 30.3.2019 byla uspořádána soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů žáků ZUŠ i ZŠ s cílem podpořit motivaci žáků k hudbě.

Soutěžní přehlídka s názvem Zpíváme si pro radost se konala od 10 hod. ve velkém sále Kulturního centra Střelnice Turnov od 10 hodin. Do soutěže se přihlásily tyto sbory: Carmina Pardubice, DPS ZUŠ Dubňany, Karolka Liberec, Písnička Praha, Rarášci Náchod a Turnováček ZUŠ Turnov, celkem 180 dětí. Zúčastněné sbory si nejprve vyzkoušely jeviště a následně předvedly nacvičený repertoár před odbornou porotou a diváky. Přehlídku sborů uváděl pan Vojtěch Franců. Porota byla složena ze sbormistrů nejlepších dětských pěveckých sborů v republice – například Roman Pallas, Tomáš Pospíšil a Vilém Valkoun. Během pauzy, kdy se radila porota, bylo pro děti připraveno divadelní představení souboru Čmukaři, tak, aby čekání na verdikt poroty bylo příjemnější. Nakonec byly vyhlášeny tři nejlepší sbory. Všem zúčastněným sborům byla předána ocenění – diplomy a věcné ceny a třem nejlepším sborům i peněžní odměny.

Všichni sbormistři a korepetitoři byli odměněni květinami.

Organizaci soutěžní přehlídky zajistily učitelky ze Základní umělecké školy v Turnově – paní Ladislava Grundová, Šárka Košťálová a Daniela Nechutná.

  

 

Setkání ředitelů mateřských škol z ORP Turnov

V rámci projektu MAP Turnovsko II. proběhlo dne 8. 4. 2019 setkání ředitelů mateřských škol ORP Turnov v nově otevřené mateřské škole Karlovice – Sedmihorky. Hned na začátku setkání přivítal přítomné pan starosta Mgr. Ondřej Havrda, který informoval o procesu a úskalí stavby nové mateřské školy. Do prosince 2018 využívala mateřská škola provizorní prostory na obecním úřadě. Nyní je již mateřská škola v nové budově, s kapacitou 28 dětí, mateřská škola poskytuje příjemné prostředí plné pohody, klidu a prostoru pro hry a poznávání. Společně pak následovala prohlídka nové mateřské školy s ředitelkou Bc. Eliškou Jandovou. Ředitelky mateřských škol společně diskutovali o dění ve mateřských školách. Děkujeme všem ředitelkám mateřských škol za účast.

Za realizační tým projektu MAP Turnovsko II – Mrkvičková Kateřina

Tajemství ukryté v kameni

Od února 2019 podporujeme v rámci projektu MAP Turnovsko II. polytechnické vzdělávání žáků základních škol. Jedná se o spolupráci pedagogů ZŠ a pracovníků Střediska volného času na výukovém programu nazvaném „Tajemství ukryté v kameni“. Tento výukový program probíhá zábavnou formou v nové učebně mineralogie Žluté ponorky, je určený pro děti 4.- 5.tříd základních škol a je zaměřený na mineralogii a neživou přírodu.

Děti se dozvídají, jak vznikají základní horniny, jaké jsou vlastnosti minerálů a kde se berou drahokamy. Vlastní výuka probíhá následovně – třída se rozdělí na polovinu, jedna skupina si v dílně vlastnoručně vybrousí drahý kámen a druhá skupina se seznamuje se základními vlastnostmi minerálů formou hry. Následně si skupiny činnosti vymění a po 1,5 hodině celkového času odchází třída zpět do školy.

Do výukového programu se již zapojili žáci ze Základní školy 28.října, třídy 4.A a 4.B a dále žáci ze Základní školy Žižkova, třídy 5.A, 5.B a 5.C

Další vzdělávání v učebně mineralogie bude probíhat během dubna 2019   https://www.ponorkaturnov.cz/novinka/tajemstvi-ukryte-v-kameni

12.2.2019

Premiéru využití zasedací místnosti v turnovské nové radnici obstaral workshop na téma Vlastní hodnocení školy určený ředitelkám, vedoucím učitelkám a učitelkám mateřských škol  v rámci projektu MAP Turnovsko II.  Lektorem workshopu byl zkušený Mgr. Karel Bárta, který je odborným konzultantem projektu MAP Turnovsko II.

Během workshopu byla zdůrazněna zákonná povinnost zpracovávat vnitřní hodnocení mateřské školy, účastníci byli informováni o kritériích hodnocení Českou školní inspekcí. V praktické části si pedagogové připravili osnovu vlastního hodnocení včetně předmětu, metod, technik, časového rozvržení a osobní odpovědnosti k využití ve svých mateřských školách.

Za realizační tým Ing. Lenka Krupařová

Podpora neformálního vzdělávání

Od listopadu 2018 v rámci projektu MAP Turnovsko II. finančně podporujeme spolupráci knihovny s mateřskými školami, tato aktivita má název „Babička a dědeček do školky“ a rozvíjí čtenářskou gramotnost u dětí z mateřských škol. Pohádkové babičky docházejí pravidelně jednou týdně do mateřské školky, čtou dětem před spaním pohádkové knížky a děti si následně v odpoledních činnostech malují a vyprávějí na dané téma.