Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

ŠKOLA JE SAMÁ LEGRACE, Jiří Kahoun, Jiří Fixl a MAP Turnovsko II

Další z povedených aktivit projektu MAP Turnovsko II je na světě! Tentokrát kniha pro “prvňáky”, která podporuje čtenářskou gramotnost hravou formou veselých příběhů a poutavých obrázků.

 

NASLOUCHEJ A VYPRÁVĚJ ANEB POHÁDKY A POVĚSTI ČESKÉHO RÁJE

Kniha pohádek, pověstí a nádherných obrázků byla vydána u příležitosti výročí založení Základní školy Žižkova a Městské knihovny Antonína Marka v Turnově, díky podpoře z projektu MAP.

Slavnostní představení proběhlo na zahradě základní školy Žižkova v úterý 9.6.2020 formou televizní propagace v režii regionální televize pana Brunclíka.

 

Nevíte jak srozumitelně dětem vysvětlit celou situaci ohledně koronaviru ?

Třeba Vám pomůže přiložená pohádka pro nejmenší Jak zvítězit nad drakem Koronem

nebo komiks pro větší Koronak – _komiks

 

NOVÉ METODY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAXI – NÁVŠTĚVY V HODINÁCH 

Konec února, konkrétně 28.únor, byl pro učitelky z ORP Turnov příležitostí, kdy se mohly seznámit s výukou na ZŠ Rovensko pod Troskami. Návštěva dvou hodin výuky jazyků (českého a německého) i následná evaluace celého dne byly pozitivně hodnoceni nejenom samotnými účastníky, ale i starostkou městyse Rovensko pod Troskami, která se celého setkání také zúčastnila.

          

 

PRINCIPY PRÁCE SE ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

V úterý 14.ledna 2020 se ve školním klubu ZŠ Skálova, sešli zájemci z řad pedagogů s paní Blankou Blažkovou. (lektorka, která působící v Obecně prospěšné společnosti META a také jako pedagožka na Zdravotnické škole v Turnově).  

Přednášející pohovořila o tom, jakým způsobem probíhá ve školách vzdělávání cizinců za pomocí tlumočníků, které poskytuje Centrum pro integraci cizinců Liberec, jak důležitá je v tu chvíli spolupráce školy a poradny a zařazení inkluzivního přístupu učení, o kterém by měli být informováni spolužáci.

              

 LITERÁRNÍ DÍLNA S PETROU BRAUNOVOU

Ve spolupráci s Městskou knihovnou proběhla v úterý 19. listopadu ve školním klubu ZŠ Žižkova dopolední literární dílna se spisovatelkou Petrou Braunovou. Pod jejím vedením si práci spisovatele vyzkoušelo 26 žáků z 8.ročníku. Děti společně vytvořily vlastní sci-fi příběh, zkusily si také práci ilustrátora, korektora a redaktora, a nakonec i návrh obálky. V kolektivní tvorbě byly vybrány nejlepší ukázky a na základě hlasování a sebehodnocení se tvořilo až do závěrečného finále. Důležitá byla sebereflexe účastníků. Žáci si celé dopoledne užily, dílna pro ně byla zajímavým a podnětným zpestřením ve výuce.

 

METODA DOBRÉHO STARTU

Ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Turnov, o.p.s. je realizován projekt  “Metoda dobrého startu”. První společná hodina dětí a rodičů,  proběhne v pondělí 25. listopadu a děti i rodiče budou pracovat s písničkou”Já do lesa nepojedu”.

Inspirativní seminář pro pedagogy zaměřený na moderní vyučování

Ve čtvrtek 17. října proběhl v aule Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, seminář pod vedením Roberta Čapka, kterého se zúčastnilo více než 60 učitelů ze základních škol na Turnovsku. Seminář byl zorganizován v rámci projektu MAP Turnovsko II., tématem byly alternativní a podporující výukové metody, včetně konkrétních praktických příkladů jejich využití ve výuce různých předmětů. Zájemci, kteří se na tento seminář z kapacitních důvodů už nedostali, budou mít šanci zúčastnit se příštího semináře v roce 2020, o přesném termínu je budeme včas informovat. Pro pedagogy budou zatím k zapůjčení v kanceláři MAP Turnovsko knihy, jejichž autorem je právě zmíněný lektor.

Za realizační tým projektu MAP Turnovsko II  Lenka Krupařová

 

 

 

Setkání příjemců IPo MAP v rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Dne 23. 9. 2019 se v Turnově v budově Nové radnice uskutečnilo pravidelně pořádané setkání realizátorů Místních akčních plánů vzdělávání v Libereckém kraji. Zástupce NIDV připomenul aktuální situaci v projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP). Účastníci byli upozorněni na Místní krajskou konferenci pro Liberecký kraj pořádanou v Praze 7. 11. 2019. Připravuje se metodický list pro předávání informací z MAP do KAP. Stručně byla zmíněna blížící se povinnost všech realizátorů MAP zpracovat Průběžnou sebehodnotící zprávu. Na začátku roku 2020 bude pro MŠ a ZŠ vyhlášena výzva na Šablony III. Zástupkyně Krajského úřadu Libereckého kraje prezentovaly aktuální vývoj v projektech Krajský akční plán Libereckého kraje II (KAP LK II) a Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje II (NAKAP LK). Hlavní částí programu byl seminář Sociální sítě a jak na ně, kde pan Jakub Kotál přednesl základní informace o nejvýznamnějších sociálních médiích a podrobněji pak prezentoval základní kroky a užitečné rady pro práci s Facebookem.

Za realizační tým projektu MAP Turnovsko II. Robert Rölc

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů – Zpíváme si pro radost

V projektu MAP Turnovsko II. jsme se v rámci podpory tvořivosti a podnikavosti u dětí v oblasti kultury zaměřili na spolupráci základních uměleckých škol a základních škol. Dne 30.3.2019 byla uspořádána soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů žáků ZUŠ i ZŠ s cílem podpořit motivaci žáků k hudbě.

Soutěžní přehlídka s názvem Zpíváme si pro radost se konala od 10 hod. ve velkém sále Kulturního centra Střelnice Turnov od 10 hodin. Do soutěže se přihlásily tyto sbory: Carmina Pardubice, DPS ZUŠ Dubňany, Karolka Liberec, Písnička Praha, Rarášci Náchod a Turnováček ZUŠ Turnov, celkem 180 dětí. Zúčastněné sbory si nejprve vyzkoušely jeviště a následně předvedly nacvičený repertoár před odbornou porotou a diváky. Přehlídku sborů uváděl pan Vojtěch Franců. Porota byla složena ze sbormistrů nejlepších dětských pěveckých sborů v republice – například Roman Pallas, Tomáš Pospíšil a Vilém Valkoun. Během pauzy, kdy se radila porota, bylo pro děti připraveno divadelní představení souboru Čmukaři, tak, aby čekání na verdikt poroty bylo příjemnější. Nakonec byly vyhlášeny tři nejlepší sbory. Všem zúčastněným sborům byla předána ocenění – diplomy a věcné ceny a třem nejlepším sborům i peněžní odměny.

Všichni sbormistři a korepetitoři byli odměněni květinami.

Organizaci soutěžní přehlídky zajistily učitelky ze Základní umělecké školy v Turnově – paní Ladislava Grundová, Šárka Košťálová a Daniela Nechutná.

  

 

Setkání ředitelů mateřských škol z ORP Turnov

V rámci projektu MAP Turnovsko II. proběhlo dne 8. 4. 2019 setkání ředitelů mateřských škol ORP Turnov v nově otevřené mateřské škole Karlovice – Sedmihorky. Hned na začátku setkání přivítal přítomné pan starosta Mgr. Ondřej Havrda, který informoval o procesu a úskalí stavby nové mateřské školy. Do prosince 2018 využívala mateřská škola provizorní prostory na obecním úřadě. Nyní je již mateřská škola v nové budově, s kapacitou 28 dětí, mateřská škola poskytuje příjemné prostředí plné pohody, klidu a prostoru pro hry a poznávání. Společně pak následovala prohlídka nové mateřské školy s ředitelkou Bc. Eliškou Jandovou. Ředitelky mateřských škol společně diskutovali o dění ve mateřských školách. Děkujeme všem ředitelkám mateřských škol za účast.

Za realizační tým projektu MAP Turnovsko II – Mrkvičková Kateřina

Tajemství ukryté v kameni

Od února 2019 podporujeme v rámci projektu MAP Turnovsko II. polytechnické vzdělávání žáků základních škol. Jedná se o spolupráci pedagogů ZŠ a pracovníků Střediska volného času na výukovém programu nazvaném „Tajemství ukryté v kameni“. Tento výukový program probíhá zábavnou formou v nové učebně mineralogie Žluté ponorky, je určený pro děti 4.- 5.tříd základních škol a je zaměřený na mineralogii a neživou přírodu.

Děti se dozvídají, jak vznikají základní horniny, jaké jsou vlastnosti minerálů a kde se berou drahokamy. Vlastní výuka probíhá následovně – třída se rozdělí na polovinu, jedna skupina si v dílně vlastnoručně vybrousí drahý kámen a druhá skupina se seznamuje se základními vlastnostmi minerálů formou hry. Následně si skupiny činnosti vymění a po 1,5 hodině celkového času odchází třída zpět do školy.

Do výukového programu se již zapojili žáci ze Základní školy 28.října, třídy 4.A a 4.B a dále žáci ze Základní školy Žižkova, třídy 5.A, 5.B a 5.C

Další vzdělávání v učebně mineralogie bude probíhat během dubna 2019   https://www.ponorkaturnov.cz/novinka/tajemstvi-ukryte-v-kameni

12.2.2019

Premiéru využití zasedací místnosti v turnovské nové radnici obstaral workshop na téma Vlastní hodnocení školy určený ředitelkám, vedoucím učitelkám a učitelkám mateřských škol  v rámci projektu MAP Turnovsko II.  Lektorem workshopu byl zkušený Mgr. Karel Bárta, který je odborným konzultantem projektu MAP Turnovsko II.

Během workshopu byla zdůrazněna zákonná povinnost zpracovávat vnitřní hodnocení mateřské školy, účastníci byli informováni o kritériích hodnocení Českou školní inspekcí. V praktické části si pedagogové připravili osnovu vlastního hodnocení včetně předmětu, metod, technik, časového rozvržení a osobní odpovědnosti k využití ve svých mateřských školách.

Za realizační tým Ing. Lenka Krupařová

Podpora neformálního vzdělávání

Od listopadu 2018 v rámci projektu MAP Turnovsko II. finančně podporujeme spolupráci knihovny s mateřskými školami, tato aktivita má název „Babička a dědeček do školky“ a rozvíjí čtenářskou gramotnost u dětí z mateřských škol. Pohádkové babičky docházejí pravidelně jednou týdně do mateřské školky, čtou dětem před spaním pohádkové knížky a děti si následně v odpoledních činnostech malují a vyprávějí na dané téma.