Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

V rámci implementace je projekt zaměřen na:

Inkluzivní vzdělávání

1.1 Metodická, právní a manažerská podpora ředitelů mateřských a základních škol

Ředitelům škol bude poskytována podpora v oblasti právních předpisů a celkového managementu školy. Především vize a strategie školy, plánování, fundraisingu, organizace, delegace, kontrolní činnosti, základních dokumentů školy, vedení lidí a porad, a to vše s důrazem na inkluzivní vzdělávání. Mentoring bude zaměřen především na začínající ředitele škol nebo ředitele s malou praxí v řízení školy. Školám bude poskytnuta též pomoc při řešení konkrétních situací.

1.2 Podpora nových metod vzdělávání dětí a žáků 

Podpora nových metod aktivního vzdělávání, zakoupení odborné literatury, metodické návštěvy na školách, vzájemné hospitace učitelů.

1.3  Hodnocení žáků

Cílem této aktivity je zvýšit podíl pedagogických pracovníků, kteří využívají v základních školách formativní hodnocení. Na začátek bude realizována přednáška pro výchovné poradce a školní speciální pedagogy na téma Hodnocení žáků v základní škole, kde budou představena teoretická východiska, ale i ukázány praktické postupy a techniky formativního hodnocení. Budou konány workshopy pro učitele základních škol přímo na školách a vzájemná setkávání zástupců škol k předávání příkladů dobré praxe. Bude zakoupena základní literatura, která bude zapůjčena školám.

 Otevřená škola

2.1 Vlastní hodnocení mateřské a základní školy

Pedagogové budou seznámeni s významem vlastního hodnocení. Na workshopech si zpracují společně strukturu vlastního hodnocení školy, která bude obsahovat: 1. předmět vlastního hodnocení školy, 2. techniky vlastního hodnocení 3. časový harmonogram 4. odpovědnost pracovníků a kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.

 2.2 Setkávání pedagogických pracovníků na školách a výměna zkušeností pedagogické dny

Setkávání pedagogických pracovníků střídavě na jednotlivých školách v sekcích a) ředitelé mateřských škol, b) učitelé mateřských škol, c) ředitelé základních škol, d) zástupci ředitelů základních škol, e) učitelé základních škol. Na programu bude prohlídka školy, odborná tematická setkání, představení příkladů dobré praxe, výměna zkušeností.

2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol a školských zařízení            

Na společných setkáváních budou pedagogickým pracovníkům poskytovány informace z oblasti školského managementu, práva, nových metod vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, výměna zkušeností.

Rozvoj gramotností a kompetencí

 3.1  Podpora čtenářské gramotnosti ve spolupráci s knihovnou

Spolupráce mateřských škol a knihovny, programy Klub Matýsek a Babička a dědeček do školky. Spolupráce základních škol a knihovny v programech Dílny čtení a literární tvořivé dílny, Čtenářský klub Turnovský Granátek, Autorské besedy a čtení se spisovateli a ilustrátory.

 Polytechnické vzdělávání

 4.1 Účast dětí a mládeže v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání

V rámci této aktivity budou pedagogové a pracovníci střediska volného času společně plánovat a realizovat výukové programy a mimoškolní vzdělávací programy Tajemství ukryté v kameni, Malý kutil – píditel a Malý astronom.

  Tvořivost, iniciativa a podnikavost

 5.1 Spolupráce základní umělecké školy a základních i mateřských škol

Programy Festival Zpíváme si pro radost a Hudebně dramatická dílna pro děti a žáky MŠ, ZŠ a ZUŠ.

5.2 Rozvoj spolupráce škol a Vzdělávacího centra Turnov                         

Tvorba a realizace programů podporujících rozvoj kreativity dětí a žáků, součástí budou mj. i programy zaměřené na oblast vědy, technologií a digitálních kompetencí a rozvoj nadání u dětí a žáků. Program Logico pro děti v MŠ, Programy na rozvoj polytechnických a přírodovědných kompetencí žáků 1. a 2. stupně ZŠ (Fyzika kolem nás, Fyzika za školou, Matematika s klokanem, Tajemství mikrosvěta, Tajemný svět dějů a látek, Hravá robotika, Tajemný svět filmu apod.), Programy na rozvoj kritického myšlení v humanitně zaměřených programech (Poznáváme svoji minulost, Tvůrčí psaní, Po stopách minulosti apod.)