Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Cílem projektu je navázat na projekt MAP Turnovsko a podpořit společné plánování dalších aktivit v ORP Turnov a realizovat některé z činností naplánovaných v místním akčním plánu. Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Podstatou bude plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.

Do projektu budou zapojeny všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem tedy 37 škol a školských zařízení. Zapojeny budou i další subjekty podílející se na vzdělávání.

Realizátor:  Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Období realizace: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2022

Klíčové aktivity:

  1. Řízení projektu

Aktivita Řízení projektu probíhá po celou dobu realizace a cílem je vytvořit funkční aparát k naplňování cílů předkládaného projektu. Aktivitu řízení projektu bude zajišťovat realizační tým, který zajišťuje mimo jiné tyto činnosti:

  • ustavení Řídícího výboru a 5 pracovních skupin
  • podpora činnosti Řídícího výboru a pracovních skupin (příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání)
  • identifikace dotčené veřejnosti a vytvoření komunikační strategie pro zvýšení zájmu o zapojení dalších lídrů, zpracování komunikačního plánu
  • podpora škol v plánování, z každé školy zapojení vždy jednoho určeného pracovníka
  • posilování spolupráce vzdělávacích subjektů tvorbou podpůrné funkční organizační struktury i realizací společných aktivit
  1. Rozvoj a aktualizace MAP

V aktivitě je podporován další rozvoj partnerství v území, dojde k aktualizaci dokumentu MAP, budou zpracovány akční plány (i na období od března 2022 do června 2023). Do procesu budou zapojeny všechny školy a školská zařízení, východiskem budou i mimo jiné dotazníková šetření.

Aktivita je podrobně popsána v Postupech MAP II a obsahuje tyto podaktivity:

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP – Aktualizace organizační struktury, složení Řídicího výboru a dotčené veřejnosti.

2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu – Komunikace s veřejností, zřízení Facebooku, informace v místních médiích, tisková konference.

2.3 Zřízení a činnost pracovní skupiny (dále PS) pro financování Plánování nákladů, sledování a navrhování možností financování aktivit.

2.4 Zřízení a činnost PS pro rozvoj čtenářské a PS pro rozvoj matematické gramotnosti  a k rozvoji potenciálu každého žáka – Výměna zkušeností a odborných znalostí vztahujících se k problematice gramotností. Projednávání dokumentů a podkladů pro místní akční plánování.

2.5 Zřízení a činnost PS pro rovné příležitosti – Sledování souladu všech aktivit se zásadou rovných příležitostí ke vzdělávání, vytvoření popisu stávajícího stavu rovných příležitostí v rámci ORP Turnov, popis příčin a návrh aktivit k nastavení rovných příležitostí a k eliminaci selektivity.

2.6 Zřízení a činnost PS pro zájmové a neformální vzdělávání – Projednávání a plánování formy a možnosti spolupráce škol s aktéry zájmového a neformálního vzdělávání v rámci ORP Turnov.

2.7 Podpora škol v plánování – Z každé školy bude do realizačního týmu projektu zapojen jeden pracovník, který bude specifikovat potřeby školy, výsledky pak bude zpracovávat koordinátor. Každá škola v rámci ORP Turnov zpracuje vyhodnocení vlastního pokroku v oblastech daných Postupy MAP II, vyhodnotí, co proběhlo dobře, co ne a v čem potřebuje škola pomoci. Celý proces proběhne dvakrát.

2.8 Místní akční plánování – Aktualizace analytické a strategické části MAP i akčních plánů.

2.9 Spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) – Účast členů realizačního týmu na vzdělávání, či společných setkáních pořádaných v rámci projektu SRP.

2.12 Podpora znalostních kapacit ŘV MAP – Seminář s následnou diskusí např. o příčinách nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a o možnostech řešení situace.

2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání – Workshop zaměřený na výměnu zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání.

2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči – 4 workshopy s rodiči pod vedením odborníků v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a nerovností ve vzdělávání.

  1. Evaluace a monitoring MAP

V rámci této aktivity bude vyhodnocována realizace celého projektu (včetně klíčové aktivity 4  Implementace), bude se průběžně vyhodnocovat i naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. Aktivitu tvoří tyto podaktivity:

3.1 Monitoring a evaluace MAP

Realizační tým MAP (ve spolupráci s ŘV MAP) projedná a následně stanoví témata a cíle evaluací a specifikuje cílové skupiny, které budou zahrnuty do evaluačních šetření, vytvoří časový plán realizace jednotlivých aktivit, vybere vhodné nástroje pro evaluaci a provede evaluační šetření. Návrhy opatření budou následně projednány v pracovních skupinách a ŘV MAP.

3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv (průběžná a závěrečná sebehodnotící zpráva)

Realizační tým MAP zpracuje průběžné sebehodnotící zprávy a závěrečnou sebehodnotící zprávu.

  1. Implementace MAP

V rámci této aktivity proběhne realizace některých činností společně naplánovaných v území v rámci realizace projektu MAP Turnovsko. Příprava této aktivity bude zahájena v srpnu 2018 a bude probíhat po celé následující 3 školní roky. V době letních prázdnin nebudou probíhat konkrétní akce, ale budou vyhodnocovány proběhlé akce a připravovány akce nové.

Konkrétně se projekt zaměřuje na tyto oblasti:

1.Inkluzivní vzdělávání

1.1 Metodická, právní a manažerská podpora ředitelů mateřských a základních škol. Ředitelům škol bude poskytována podpora v oblasti právních předpisů a celkového managementu školy. Především vize a strategie školy, plánování, fundraisingu, organizace, delegace, kontrolní činnosti, základních dokumentů školy, vedení lidí a porad, a to vše s důrazem na inkluzivní vzdělávání. Mentoring bude zaměřen především na začínající ředitele škol nebo ředitele s malou praxí v řízení školy. Školám bude poskytnuta též pomoc při řešení konkrétních situací.

1.2 Podpora nových metod vzdělávání dětí a žáků. Podpora nových metod aktivního vzdělávání, zakoupení odborné literatury, metodické návštěvy na školách, vzájemné hospitace učitelů.

1.3 Hodnocení žáků. Cílem této aktivity je zvýšit podíl pedagogických pracovníků, kteří využívají v základních školách formativní hodnocení. Na začátek bude realizována přednáška pro výchovné poradce a školní speciální pedagogy na téma Hodnocení žáků v základní škole, kde budou představena teoretická východiska, ale i ukázány praktické postupy a techniky formativního hodnocení. Budou konány workshopy pro učitele základních škol přímo na školách a vzájemná setkávání zástupců škol k předávání příkladů dobré praxe. Bude zakoupena základní literatura, která bude zapůjčena školám.

2. Otevřená škola

2.1 Vlastní hodnocení mateřské a základní školy. Pedagogové budou seznámeni s významem vlastního hodnocení. Na workshopech si zpracují společně strukturu vlastního hodnocení školy, která bude obsahovat: 1. předmět vlastního hodnocení školy, 2. techniky vlastního hodnocení 3. časový harmonogram 4. odpovědnost pracovníků a kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.

 2.2 Setkávání pedagogických pracovníků na školách a výměna zkušeností pedagogické dny. Setkávání pedagogických pracovníků střídavě na jednotlivých školách v sekcích a) ředitelé mateřských škol, b) učitelé mateřských škol, c) ředitelé základních škol, d) zástupci ředitelů základních škol, e) učitelé základních škol. Na programu bude prohlídka školy, odborná tematická setkání, představení příkladů dobré praxe, výměna zkušeností.

 2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol a školských zařízení. Na společných setkáváních budou pedagogickým pracovníkům poskytovány informace z oblasti školského managementu, práva, nových metod vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, výměna zkušeností.

3. Rozvoj gramotností a kompetencí

 3.1 Podpora čtenářské gramotnosti ve spolupráci s knihovnou. Spolupráce mateřských škol a knihovny, programy Klub Matýsek a Babička a dědeček do školky. Spolupráce základních škol a knihovny v programech Dílny čtení a literární tvořivé dílny, Čtenářský klub Turnovský Granátek, Autorské besedy a čtení se spisovateli a ilustrátory.

 4. Polytechnické vzdělávání

 4.1.Účast dětí a mládeže v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání. V rámci této aktivity budou pedagogové a pracovníci střediska volného času společně plánovat a realizovat výukové programy a mimoškolní vzdělávací programy Tajemství ukryté v kameni, Malý kutil – píditel a Malý astronom.

 5. Tvořivost, iniciativa a podnikavost

 5.1. Spolupráce základní umělecké školy a základních i mateřských škol. Programy Festival Zpíváme si pro radost a Hudebně dramatická dílna pro děti a žáky MŠ, ZŠ a ZUŠ.

5.2 Rozvoj spolupráce škol a Vzdělávacího centra Turnov . Tvorba a realizace programů podporujících rozvoj kreativity dětí a žáků, součástí budou mj. i programy zaměřené na oblast vědy, technologií a digitálních kompetencí a rozvoj nadání u dětí a žáků. Program Logico pro děti v MŠ, Programy na rozvoj polytechnických a přírodovědných kompetencí žáků 1. a 2. stupně ZŠ (Fyzika kolem nás, Fyzika za školou, Matematika s klokanem, Tajemství mikrosvěta, Tajemný svět dějů a látek, Hravá robotika, Tajemný svět filmu apod.), Programy na rozvoj kritického myšlení v humanitně zaměřených programech (Poznáváme svoji minulost, Tvůrčí psaní, Po stopách minulosti apod.)