Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Školská inkluzivní koncepce Libereckého kraje

Strategie vzdělávací politiky 2030+

Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR_2019-2023

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  k 1.9.2021 RVP PV září 2021

Rámcový vzdělávací program pro Základní školy  leden 2021 RVP-ZV-2021

Úřední věstník Evropské unie C189/1

DOPORUČENÍ RADY ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
(Text s významem pro EHP)    CELEX_32018H0604(01)_CS_TXT