Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Projekt přímo navazuje na MAP Turnovsko III a navíc je jeho součástí také implementace, která umožní realizovat aktivity naplánované v akčních plánech v souladu s potřebami ve vzdělávání v ORP Turnov. Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov.

Do projektu jsou zapojeny všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem tedy 45 škol dle IZO.

Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Období realizace: 1. 9. 2023 – 31. 12. 2025

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

  • Řízení projektu 

Aktivita Řízení projektu probíhá po celou dobu realizace a cílem je vytvořit funkční aparát k naplňování cílů předkládaného projektu. Aktivitu řízení projektu provádí realizační tým složený z odborného a administrativního týmu.

  • Vnitřní hodnocení projektu

Cílem je zhodnocení dopadu projektu na cílové skupiny a spolupráce s Řídicím orgánem OP JAK na vyhodnocení celé výzvy. Výstupem bude závěrečná evaluační zpráva.

  • Rozvoj a aktualizace MAP

Aktivita je podrobně popsána v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu APU – MAP a obsahuje tyto podaktivity:

              – ŘV a organizační struktura MAP – aktualizace organizační struktury, složení Řídicího výboru, Statutu a Jednacího řádu Řídicího výboru, seznamu pracovních skupin a jejich členů.

                     – Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu – aktualizace komunikačního plánu, plánování aktivit  konzultačního procesu, využívání internetových stránek projektu a profilu na Facebooku, informace v místních médiích, realizace informativního setkání ke kvalitě vzdělávání.

                    – Pracovní skupina pro financování – sledování a navrhování možností financování aktivit, projednávání a připomínkování materiálů vytvářených v rámci projektu.

                    -Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí – výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků, projednávání a připomínkování materiálů vytvářených v rámci projektu.

                     -Pracovní skupina pro rovné příležitosti – vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol, sledování souladu všech aktivit se zásadou rovného přístupu ke vzdělání, vytvoření popisu stávajícího stavu rovných příležitostí v rámci ORP Turnov, popis příčin a návrh aktivit k nastavení rovných příležitostí a k eliminaci selektivity. Výstupem budou návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání.

                     -Pracovní skupina pro podporu gramotností a kompetencí managementu škol – výměna zkušeností při zohlednění problematiky rozvoje potenciálu každého žáka, projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity 3.8 Místní akční plánování, výstupem budou zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol.

                    – Místní akční plánování – aktualizace dokumentace MAP – analytické a strategické části i akčních plánů.

                    – Spolupráce s projektem IDZ/krajem – koordinace společných aktivit

                     -Spolupráce s IPs – výměna informací a koordinace aktivit v území

  • Implementace akčních plánů

Součástí této aktivity jsou akce pro pracovníky ve vzdělávání i pro veřejnost, školní i mimoškolní aktivity pro děti a žáky.