Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Cílem projektu je podpora a rozvoj spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v rámci ORP Turnov a vytváření Místního akčního plánu vzdělávání (MAP), který bude reagovat na specifické potřeby škol a školských zařízení v daném regionu. Celý projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zapojení do projektu dává školám výhodu – budou mít příležitost spoluvytvářet plán území a navázat spolupráci s ostatními partnery pro následné projekty.

Realizátor:

MAS – Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Období realizace:

1. 5. 2016 – 31. 12. 2017

Klíčové aktivity:

 1. Akční plánování
 • Rozvoj partnerství (organizace tematických setkávání ředitelů a zástupců zřizovatelů škol – 25.5.2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017)
 • Dohoda o prioritách (vymezení prioritních oblastí vzdělávání – 9/2016 a vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023)
 • Akční plánování (vytvoření ročního akčního plánu v 11/2017 a zpracování finální verze MAP v 12/2017)
 • Budování znalostních kapacit (společné vzdělávání pro školy, workshopy, hospitace…)
 1. Evaluace
 • Povinné vyhodnocování úspěšnosti procesů v projektu (5/2017 průběžná zpráva a 12/2017 závěrečná zpráva)
 1. Řízení MAP
 • Posilování spolupráce vzdělávacích subjektů tvorbou podpůrné funkční organizační struktury – vytvoření Řídícího výboru* a 3 pracovních skupin (MŠ, ZŠ, ostatní)
 1. Řízení projektu
 • Realizační tým zajišťuje splnění výstupů projektu

 


Řídící výbor:

 • Je tvořen zástupci vybraných skupin
 • Účast je dobrovolná
 • Pravidelně se setkává (6/2016, 9/2016, 2/2017, 6/2017, 9/2017, 12/2017)
 • Podílí se na vytváření návrhů v MAP
 • Schvaluje Strategický rámec MAP, schvaluje Akční plán i finální verzi MAP