Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov
MAP TURNOVSKO
Název projektu: MAP Turnovsko
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000101
Doba realizace projektu: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2017
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_15_005 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání
Realizátor: MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Podstatou projektu MAP Turnovsko je vytvoření funkčního partnerství aktérů ovlivňujících předškolní a základní vzdělávání a rozvoj udržitelného systému komunikace pro zvýšení kvality vzdělávání v rámci ORP Turnov. Během realizace projektu bude vytvořen místní akční plán, který je součástí tzv. akce KLIMA.

Název projektu: MAP Turnovsko II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609
Doba realizace projektu: 1.3.2018 – 28. 2.2022
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Projekt je zaměřen v první části na rozvoj a aktualizaci dokumentace MAP a akčních plánů, a to prostřednictvím prohloubení procesu společného plánování a rozvoje partnerství škol, jejich zřizovatelů i dalších organizací působících ve vzdělávání v ORP Turnov. V další části je zaměřen na implementaci aktivit MAP, tedy na realizaci konkrétních aktivit, které vycházejí z výstupů přechozího projektu MAP Turnovsko. I v této části je kladen důraz na spolupráci mezi organizacemi v rámci ORP.

Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem 37 škol. Do realizace projektu budou zapojeny i další subjekty podílející se na vzdělávání.